Oursafety.fi

Uppdaterad 13.08.2020

Sammandrag

Oursafetys integritetspolicy har upprättats för att du ska kunna försäkra dig om att Oy Fastia Ab behandlar dina personuppgifter på ett tillbörligt sätt. Alla kunder är ”registrerade” enligt definitionen i Dataskyddsförordningen.

Kunden måste godkänna villkoren i denna Integritetspolicy för att kunna använda Oy Fastia Ab tjänster.

Policyn beskriver vilka personuppgifter (det vill säga uppgifter som är förknippade med vissa personer eller med vars hjälp en viss person kan identifieras) som Oy Fastia Ab samlar in när kunden besöker Oursafetys webbplats och i samband med beställningar samt hur dessa personuppgifter behandlas och används. I dokumentet redogörs det även för hur Oursafetys webbplats använder kakor (cookies).

Vi använder uppgifterna för att:

 • Leverera tjänsten enkelt och säkert
 • Förbättra kundbetjäning och marknadsföring
 • Utveckla webbplatsen och nätbutiken

Personuppgiftsansvarig och dennes kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig är:

Oy Fastia Ab
FO-nr. (0763073-4)

Postadress:
Hävelvägen 9 C, 00760 Helsingfors

Tel: 050-5865631
E-post info@oursafety.fi
www.oursafety.fi

Du kan fråga mer om dataskydd och behandlingen av personuppgifter här:
Per e-post:
info@oursafety.fi

Vilka uppgifter kan man samla in om mig?

Oy Fastia Ab samlar in och behandlar endast sådana uppgifter som behövs för att yrkesmässigt behandla kundens beställning och upprätthålla kundrelationen.

Uppgifter som användaren själv ger eller själv identifierar

 • Identifierande uppgifter, till exempel namn
 • Kontaktuppgifter, till exempel adress, e-postadress och telefonnummer

Uppgifter som observerats om användningen av tjänsten och som härletts med hjälp av analys

 • Uppgifter om användningen av och bläddring i webbutiken samt identifierande uppgifter om användarens enhet, till exempel IP-adress

Till vad används mina personuppgifter?

Personuppgifterna används till

 • Behandling och leverans av beställningar
 • Upprätthållande av kundrelation
 • Förbättring av kundrelation
 • Utveckling av Oy Fastia Ab verksamhet och tjänster
 • Statistiska ändamål
 • Förhindrande av missbruk
 • Erbjudande av bättre kundbetjäning

Oy Fastia Ab behandlar uppgifterna konfidentiellt och utlämnar dem inte till utomstående parter för behandling. Oy Fastia Ab förbehåller sig dock rätten att överföra uppgifterna för behandling av tredje part i Schweiz eller EU:s medlemsstater, om detta behövs för att kunna behandla kundens beställning. I sådana fall säkerställs en tillbörlig integritetsnivå genom att iaktta den allmänna Integritetsförordningen och genom att teckna avtal som uppfyller den med Oy Fastia Ab leverantörer.

Hur förvaras och skyddas mina uppgifter?

Oy Fastia Ab databas med kundernas personuppgifter är ständigt skyddad med tillbörliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att den försvinner eller missbrukas. Databasen förvaras i en säker omgivning dit allmänheten saknar tillträde. Oy Fastia Ab förvarar kunduppgifterna i Sverige. Den tekniska och processrelaterade säkerheten för datorhallarna och webbplattformens system är på en mycket hög nivå. Servrarna är skyddade mot dataintrång och denial of service-attacker.

När kundens personuppgifter överförs, till exempel vid inloggning eller kommunikation, är de skyddade med användande av Secure Socket Layer (SSL)-teknik. Detta betyder att man på kommunikationen mellan kundens dator och Oy Fastia Ab server tillämpar en ledande krypteringsmetod, under förutsättning att kundens webbläsare stöder SSL (https)-teknik.

Vid behandlingen av personuppgifter och planering av behandlingen iakttar vi god Dataskyddspraxis, bland annat datakonsolidering och anonymisering, om det bara är möjligt. I behandlingen av personuppgifter har vi beaktat kraven i EU:s Dataskyddsförordning som träder i kraft 25.5.2018.

Vem behandlar mina personuppgifter?

Endast Oy Fastia Ab egna anställda har tillgång till kunduppgifterna och personalen har utbildats i att använda uppgifterna på ett säkert och etiskt sätt.

Vi använder pålitliga avtalspartner, varvid uppgifter kan överföras till tredje part. I avtalen med alla partner har vi iakttagit kraven i EU:s Integritetsförordning och övrig lagstiftning.

Hur länge förvaras mina uppgifter?

Vi förvarar personuppgifter och bildfiler endast så länge det behövs för att vi ska kunna uppfylla de användningsändamål som anges i denna beskrivning. Dessutom kan vissa uppgifter förvaras längre till den del detta behövs enligt skyldigheter i lag, till exempel för att uppfylla skyldigheter för bokföring och konsumenthandel och för att kunna visa att dessa uppfylls på tillbörligt sätt.

På kundens begäran kan en personuppgift om kunden tas bort eller anonymiseras i Oy Fastia Ab system och inte längre användas för de ändamål som listats i beskrivningen.

För vissa av uppgifterna ställer lagstiftningen krav på att uppgifterna förvaras längre, bland annat för följande ändamål:

 • Bokföringslagen anger att uppgifterna ska sparas längre oavsett om de innehåller personuppgifter eller inte.
 • Loggdata från systemet samlas in och förvaras på det sätt som anges i lag för att vi ska kunna tillhandahålla en laglig och säker webbutik för våra kunder.
 • För att ta tillräckliga säkerhetskopior av webbplattformens databaser och system för att trygga uppgifterna, avhjälpa fel samt för att trygga datasäkerhet och kontinuitet.

Vilka rättigheter har jag?

Som kund har du rätt att:

 • på skriftlig begäran få information om de personuppgifter som Oy Fastia Ab har sparat om dig.
 • be att Oy Fastia Ab korrigerar felaktiga personuppgifter som gäller dig.
 • skriftligen informera Oy Fastia Ab när som helst att du vill förbjuda att dina personuppgifter längre behandlas; detta med den begränsning att Oy Fastia Ab har rätt att fortfarande behandla uppgifterna till den del det behövs (till exempel faktureringsuppgifter).
 • Om behandlingen baseras på ett separat samtycke har du dessutom rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Observera att detta inte påverkar lagligheten av den behandling som skett innan du återkallat ditt samtycke.
 • Du kan göra en begäran om att utnyttja dina rättigheter genom att kontakta vår kundtjänst. Oy Fastia Ab förbehåller sig rätten att be kunden identifiera sig tillbörligen innan ovan nämnda begäranden behandlas.

Om du märker att behandlingen är bristfällig eller sker i strid med lag, har du rätt att lämna in ett klagomål hos Dataskyddsmyndigheten. Hur får jag information om vilka uppgifter som sparats om mig i systemet? Du be om att få information om de uppgifter som sparats om dig i systemen per e-post: info@oursafety.fi

Vi behandlar begärandena inom 30 dagar efter att vi mottagit dem. Hur kan jag inverka på hur uppgifterna används?
Oy Fastia Ab har åtagit sig att erbjuda sina kunder möjligheter att inverka på hur uppgifterna samlas in och används.

Utlämnas mina personuppgifter till tredje parter?

Vi använder kunduppgifter tillsammans med tredje parter för forskning, analys och personifiering. Vi kan utlämna uppgifter om beteende och bläddring till partners för att kunna erbjuda dig intressanta produkter och erbjudanden. Uppgifter som används för forskning, analys och personifiering är alltid anonymiserad eller pseudonymiserad i möjligaste mån.

Kunden kan begränsa att uppgifterna utlämnas till marknadsföringsändamål genom att kontakta kundtjänsten.

Vid behov utlämnar vi uppgifter även på myndigheters begäran. Vi informerar alltid även kunden om databegäranden, om det är tillåtet enligt lag.

Använder webbsidan kakor och vad är de?

Oy Fastia Ab strävar efter att planera sin webbplats så att den ska vara så användarvänlig och effektiv som möjligt. För att uppnå detta använder Oy Fastia Ab sig av kakor (cookies). Du kan själv välja om Oy Fastia Ab program kan ladda ned kakor till din dator. Användaren kan ange inställningarna för webbläsaren så att kakor inte godkänns eller att kakor endast godkänns från vissa webbplatser eller endast efter godkännande.

Vi ber dig dock observera att användningen av vissa funktioner på Oy Fastia Ab webbplats kan förhindras eller begränsas om du förhindrar kakor från Oy Fastia Ab webbplats. För att säkerställa användningsbarheten rekommenderar vi att du låter webbläsaren godkänna kakor. De kakor som servern delar ut förvaras i webbläsaren i 30 dagar.

Använder webbsidan analystjänster?

Oy Fastia Ab strävar efter att planera sin webbplatsupplevelse så att den ska vara så användarvänlig och effektiv som möjligt. För att uppnå detta använder Oy Fastia Ab webbanalystjänster för att ta reda på hur många besökare som besöker Oy Fastia Ab webbplats, hur ofta och på vilket sätt. Oy Fastia Ab använder inte programmet för att samla in personuppgifter eller enskilda IP-adresser. Uppgifterna används endast anonymt och som sammandrag för statistiska ändamål och för utveckling av webbplatsen.

Användaren kan förbjuda att sådana uppgifter samlas in om användarens besök.

Kan denna Integritetspolicyn ändras?

För utveckling av tjänsterna och till följd av förändringar i lagstiftningen förbehåller vi oss rätten att ändra personuppgiftpolicyn. Betydelsefulla ändringar av personuppgiftpolicy informeras till registrerade kunder i samband med att villkoren uppdateras.

Vem kan jag kontakta?

I frågor som gäller dataskydd kan du kontakta:


Oy Fastia Ab

FO-nr. (0763073-4)

Postadress:
Hävelvägen 9 C, 00760 Helsingfors

Tel: 050-5865631
E-post info@oursafety.fi
www.oursafety.fi

Du kan fråga mer om dataskydd och behandlingen av personuppgifter här:
Per e-post:
info@oursafety.fi