Rekommendationer för användandet av masker och andningsskydd

Vi behandlar här endast kort valet mellan EN standardiserade engångsskydd för konsummenterna

Bakgrund

Användandet av andningskydd är endast en del av det totala skyddet mot Covid-19.

Det är viktigt att observera detta och bygga upp egna personliga rutiner som alla

minskar smittoriskerna. Myndigheterna har sammanställt bland annat några enkla råd 

för konsummenterna:

 • tvätta händerna eller desinfiera händerna tillräckligt ofta
 • håll avstånd  minimum 2m till andra människor
 • undvik stora folksamlingar ( dess mera personliga möten med andra dess större risk)
 • undvik att beröra ansiktet 
 • vaccinera dig 
 • andvänd skyddsmask  

Covid-19 anses mest sprida sig via droppsmittor men även via aerosoler. 

Svaret på hur viruset sprider sig är inte enkelt eftersom vägarna är många. 

Spridningen kan ske genom luften, via andningen, smittade ytor,  handtag eller beröring av andra människor. 

Därför är det viktigt att beakta alla skyddsåtgärder som rekommenderas. 

Faktorer vid val av skyddsmask (mun- och nässkydd eller FFP masker)

 1. Personens  egna hälsotillstånd 

Vid bland annat olika kjärl- och hjärtsjukdomar, astma , lungsjukdomar

är det viktikt att konsultera sin läkare vid användning av masker

             Prova alltid maskanvändingen I en lungn miljö exempelvis hemma förrän 

             du tar regelbundet ibruk anskitskyddet.  Avlägsna masken om du känner yrsel, obehag eller 

             andra symptom  vid användandet av masken.

             Tvinga eller pressa aldrig någon att använda ett ansiktskydd.

             Ifall du ej kan använda ansiktsmask använ ett  visir.

 1. I vilken miljö används ansiktskyddet 

Frågan är viktig  för skilnaden är stor om du använder skyddet endast i butiken eller på sjukhus. Om du använder skyddet i yrkesbruk är skyddskraven större. Dess mera människor du möter dess viktigare är ansiktskyddet. Skyddsbehovet är mindre ute än inomhus. 

WHO (världshälsoorganisationen) rekommenderar ansiktskydd bade för patienterna och personalen inom hälsovårdsbranchen. Till hälsovården hör även apoteken. 

Dessutom kan vilket företag eller instans förutsätta användningen av ansiktskydd förutsatt att det inte finns hälsoskäl för att inte använda ansiktskydd. Frågor som använder du kollektiv färdmedel, rör dig på stan I rusningstider, köar I butikerna under rusningtiden osv. 

Alla dessa ökar behovet av skyddena. 

 1. Olika ansiktskydd 

Traditionellt används inom hälsovården  kirurgiska mun- och nässkydd som uppfyller kraven på EN 14683 standarden. Detta skydd är det mest använda skyddet inom hälsovården och även bland med konsummenterna p.g.a ett rimligare pris. Numera rekommenderas FFP2 eller FFP3 masker för sjukvårdspersonalen som är I direkt kontakt med Covid-19 patienter. 

Här används även som tilläggsskydd, arbetshandskar, visir, skyddskläder. 

FFP2-3 maskerna är I princip testade för farligt damm I enslighet med EN 149:2001 + A1:2009 standardena . Produkterna har även godkännts för användning I skydd 

mot Covid-19 och kan även användas mot gatudamm och pollen.

Kravena på masker är större inomhus än ute. 

Val av mask 

Basiden vid val av en skyddsmask eller ett (kirurgiskt)  mun- och nässkydd är att dess större filtreringseffektivitet dess större andningsmotsånd. De olika andningsmotsånden går ej att jämföras direkt ur tabellerna för de mäts på olika sätt.  FFP2 masken skyddar bättre mot aerosoler (finare droppar) än de kirurgiska mun- och nässkydden men å andra sidan är andningsmotståndet större. FFP2 skyddar bättre för masken sitter tätare mot ansiktet. Som tredje valkriterie kommer ännu passformen. Vi har alla olika ansikten och olika skydd 

passar bättre för olika människor. 

Som fjärde argument kommer mikrobiell renligheten som är vanligen högre för mun- och nässkydden än för FFP2 maskerna Mun och nässkydden används inom hälsovården

och det är inte av ovikt vad som andas in av konsummenten eller hälsovårdspersonalen.

Det gäller alltså att prova sig fram. 

Sammanfattnigsvis är det frågan om en optimering vid val av ansiktskydd där man bör beakta bland annat:

Personliga hälsotillståndet – skyddets passform – filtreringseffektiviteten – andningsmotståndet –  mikrobiell renlighet –  risken för smitta  –  övriga skyddsåtgärder –

kostnaderna för långvarigt användande.

Varje godkänd produkt har alltid användningsdirektiv på förpackningen eller 

i förpackningen.

Vi har inte  behandlat icke godkända eller tygmasker som ej uppfyller standardkraven  

EN 14683 eller EN 149 gällande alla viktigaste tre komponenter: filtreringseffektivitet, andningsmotstånd, mikrobiell renlighet. 

Institutet för Hälsa och välfärd 

Rekommendationer för medborgare  om att använda ansiktsmasker 

Rekommendation om inomhuslokaler

Rekommendationen om att använda mask gäller inomhus på alla offentliga platser där människor vistas eller rör sig.

Rekommendation om utomhusområden

Risken att smittas utomhus har bedömts som liten. Det rekommenderas ändå att man använder mask utomhus i sådana förhållanden, där

 • det kan uppstå långvarig trängsel
 • det är svårt att röra sig och hålla avstånd till andra
 • man vistas längre tider tillsammans med andra människor.

Link: 

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/smitta-och-skydd-coronaviruset/rekommendation-for-medborgare-om-att-anvanda-ansiktsmasker

Användning av masker 

https://hyvatyo.ttl.fi/sv/koronavirus/information-om-skydd-mot-coronavirusinfektion-ansiktsmasker-mun-och-nasskydd-och-andningsskydd

TTL Arbetshälsoinstitutet  

Användning av masker och typ av mask

När typen av mask väljs ska man alltid utgå ifrån aktuell information om smittrisken som orsakas av coronaviruset och följderna av smittorna. Föreskrifter och rekommendationer av myndigheterna ska uppmärksammas. Med masker avses fibermasker, tygmasker, kirurgiska mun- och nässkydd eller andningsskydd i klassen FFP2 eller FFP3.

THL styr användningen av masker under fritiden. På arbetsplatsen är det arbetsgivaren som bestämmer om användningen av masker. På arbetsplatsen görs en riskbedömning som utgör grunden för beslut om situationer där det är nödvändigt att använda mask och hurdana masker ska användas. Regionala rekommendationer och begränsningar ska beaktas i riskbedömningen.

Maskerna minskar effektivt på mängden coronavirus i smittbärarens omgivning. Smittbärarna kan inte nödvändigtvis identifiera att de blivit smittade och därför bör alla använda mask enligt anvisningarna. Enligt nuvarande information kan även vaccinerade bli smittade och smitta andra, dock i en lägre utsträckning. Nedanför hittar du information om maskernas effektivitet när användaren skyddas.

Mun- och nässkydd

Den ursprungliga meningen av mun- och nässkydd är att skydda patienten mot sjukpersonalens droppar. Mun- och nässkydd blokkar droppar både mot användare och från användare. Mun- och nässkydd skyddar inte så bra mot aerosoler.

Mun- och nässkydd ska uppfylla lagstiftningens krav på utrustning och förnödenheter för hälsovården. Mun- och nässkydd uppfyller kraven i standard EN 14683 samt de allmänna krav som ställts på utrustning och förnödenheter för hälsovården i I-klass. Mun- och nässkydd ska bland annat registreras som medicintekniska produkter. När kraven uppfyllts ansluter tillverkaren en CE-märkning till mun- och nässkydden. 

Mun- och nässkydd kan skaffas för arbetstagarnas eller konsumenternas bruk. Om arbetstagaren på basis av en riskbedömning ska skyddas mot aerosoler som svävar i luften med andningsskydd kan mun- och nässkydd inte väljas för ändamålet. Om mun- och nässkydd säljs för något annat bruk än hälsovårdens ska de ha bruksanvisning.

Enligt standarden EN 14683:

 • Klass I mun- och nässkydd sätts över patientens ansikte till exempel i en epidemi- eller pandemisituation så att personen inte smittar andra.
 • Klass II mun- och nässkydd används i operationssalar och i andra medicinska syften för att skydda patienten från vårdpersonalens luftvägssekret.
 • Klass IIR mun- och nässkydd skyddar dessutom användaren mot blodstänk som blodtrycket avger.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd används mun- och nässkydd (klass II och IIR) för så kallade droppförsiktighetsåtgärder när andningsskydd som skyddar mot aerosoler inte behövs.

Andningsskydd av FFP-klass, dvs. filtrerande halvmask

Då man behöver skydd mot aerosoler i arbetsplatsen, kan man välja bara andningsskydd some är producerat och godkänt enligt ”Statsrådets förordning om val och användning av personlig skyddsutrustning i arbetet” (VnA 427/2021)”. Andningsskydd av FFP-klassa ska fylla krav av EU’s förordning 2016/425 och standard EN 149.

Ett skydd av FFP-klass känns igen av att

 • skyddets identifikation, standard EN 149 (och standardens publikationsår vid tiden för typgodkännandet för skyddet) samt klassificeringen FFP1, FFP2 eller FFP3 finns angivna på det.

FFP3 filtrerar 99 % av skadliga partikklar (bland annat virus och bakterier).

FFP3 maskerna ger det bästa skyddet mot korona viruset. 

FFP2 filtrerar 94 % av skadliga partiklar 

FFP1 rekommenderas ej att användas mot korona viruset. 

Länk: https://hyvatyo.ttl.fi/sv/koronavirus/information-om-skydd-mot-coronavirusinfektion-ansiktsmasker-mun-och-nasskydd-och-andningsskydd

Glöm inte att gå ut I naturen  och njuta av frisk luft utan andningsskydd!

OurSafety

Pentti Martikainen

www.oursafety.fi

Taulukko OurSafety suojista.

OurSafety 12.2.2022 Tabell Masker,  mun- och nässkyddFiltreringseffektAndnings-allergitestadetillverknings-   CE märkta Övriga uppgifter Länk 

motståndrenhetskrav **land

Kirurgiska mun- och nässkydd enligt standarden EN 14683 


Type 1 Lifa air 94 %     lätt    xSuomi    xljus blå, övriga förger temporärt till köp
Filterpak II 98 %     lätt    xSuomi    xljus blå soft / känns mjuk till köp
Filterpak II98 %     lätt    xSuomi    xVittill köp
Lifa air Type IIR Lifa air 98 %     normalt    xSuomi    xljus blåtill köp
Filterpak II R98 %     normalt    xSuomi    xHel vit, svart och Purpuara röd x
Skyddsmask enlligt  EN 149  standarden 


Lifa air FFP2-80094 %     normalt    xSuomi    xVit, Violett och svart fästning bakom öronenx
Lifa air FFP2-30094 %     normalt    xSuomi    xVit, fästning bakom huvudet till köp
Lifa air FFP2 LM 99199 %     normalt
Kiina*    xVit, justerbar fästning runt huvudet, plastram ökar till köp
Lifa air FFP399 %     normalt +    xSuomi    xvit, fästning bakom huvudet x
Visir enligt  EN 166:2001 
     lätt
Suomi    xskyddar endast mot ofarligt stänk och droppar x
* tillverkas i Lifa Airs delägda fabrik


**Standardena EN ISO 10993-5-2019 och  EN ISO 10993-10-2013