Val av engångsansiktsskydd / mun- och nässkydd mot Covid-19 

Vi behandlar här endast kort valet mellan EN standardiserade engångsskydd för konsumenterna

Bakgrund

Användandet av andningsskydd är endast en del av det totala skyddet mot Covid-19.

Det är viktigt att observera detta och bygga upp egna personliga rutiner som alla

minskar smittoriskerna. Myndigheterna har sammanställt bland annat några enkla råd 

för konsumenterna:

  • tvätta händerna eller desinficera händerna tillräckligt ofta
  • håll avstånd  minimum 2m till andra människor
  • undvik stora folksamlingar ( dess mera personliga möten med andra dess större risk)
  • undvik att beröra ansiktet 
  • vaccinera dig 
  • använd skyddsmask  

Covid-19 anses mest sprida sig via droppsmittor men även via aerosoler. 

Svaret på hur viruset sprider sig är inte enkelt eftersom vägarna är manga. 

Spridningen kan ske genom luften, via andningen, smittade ytor,  handtag eller beröring av andra människor. 

Därför är det viktigt att beakta alla skyddsåtgärder som rekommenderas. 

Faktorer vid val av skyddsmask (mun- och nässkydd eller FFP masker)

  1. Personens  egna hälsotillstånd 

Vid bland annat olika kärl- och hjärtsjukdomar, astma , lungsjukdomar

är det viktigt att konsultera sin läkare vid användning av masker

             Prova alltid mask användningen I en lugn miljö exempelvis hemma förrän 

             du tar regelbundet i bruk ansiktsskyddet.  Avlägsna masken om du känner yrsel, obehag

             eller  andra symptom  vid användandet av masken/skyddet.

             Tvinga eller pressa aldrig någon att använda ett ansiktsskydd.

             Ifall du ej kan använda ansiktsskydd använd ett  visir.

  1. I vilken miljö används ansiktsskyddet 

Frågan är viktig  för skillnaden är stor om du använder skyddet endast i butiken eller på sjukhus. Om du använder skyddet i yrkesbruk är skyddskraven större. Dess mera människor du möter dess viktigare är ansiktsskyddet. Skyddsbehovet är mindre ute än inomhus. 

WHO (världshälsoorganisationen) rekommenderar ansiktsskydd både för patienterna och personalen inom hälsovårdsbranschen. Till hälsovården hör även apoteken. 

Dessutom kan vilket företag eller instans förutsätta användningen av ansiktsskydd förutsatt att det inte finns hälsoskäl för att inte använda ansiktsskydd. Frågor som använder du kollektiv färdmedel, rör dig på stan I rusningstider, köar I butikerna under rusningstiden osv. 

Alla dessa ökar behovet av skydden. 

  1. Olika ansiktsskydd 

Traditionellt används inom hälsovården  kirurgiska mun- och nässkydd som uppfyller kraven på EN 14683 standarden. Detta skydd är det mest använda skyddet inom hälsovården och även bland med konsumenterna på grund av  ett rimligare pris. Numera rekommenderas FFP2 eller FFP3 masker för sjukvårdspersonalen som är I direkt kontakt med Covid-19 patienter. 

inom sjukvården  används även som tilläggsskydd, arbetshandskar, visir, skyddskläder. 

FFP2-3 maskerna är I princip testade för farligt damm I enlighet med EN 149:2001 + A1:2009 standarden . Produkterna har även godkänts för användning I skydd 

mot Covid-19 och kan även användas mot gatudamm och pollen.

I följande tabell syns skillnaderna I de olika standardkraven för de olika ansiktsskydden: 


Kertakäyttöisten suodattavien suu- ja nenäsuojuksien sekä FFP maskien standardivaatimukset (tärkeimmät osat vaatimuksista))Engångs filtrerande mun- och nässkydd samt FFP2 maskernas standardkrav (viktigaste delarna av kraven)
Standardin EN 14683 vaatimuksia suu-nenäsuojaimilleStandarden EN 14683 krav på mun- och nässkydd 
Tyyppi ITyyppi IITyyppi IIR
Vaatimukset  Kraven 
Typ 1Typ IITyp IIR 

Bakteerien suodatuskyky, BFE, %* Filtreringseffektivitet för bakterier 
≥ 95≥ 98≥ 98

Paine-ero eli hengitysvastus, Andningsmotstånd   Pa/cm^2
< 40< 40<  60

Roiskesuojaus, kPa. Stänkskydd 
Ei vaaditaEi vaadita≥  16


Krävs ejKrävs ej
Mikrobinen puhtaus, cfu/g Mikrobiell renlighet 
≤ 30≤ 30≤ 30

Kudosyhteensopivuus EN ISO 10993-1*** Vävnadens sammanpassning
Vaaditaan kaikilta tyypeiltäKrävs av alla typer 

*Aerolsolin virtausnopeus on 28,3 l/min. Kokojakauman keskiarvo on 3,0 mikrometriä.Aerosolens streömmningshastighet är 28,3l/min. ***Yleensä tämä tarkoittaa, että tuotteelle tehdään allergiaan ja myrkyllisyyteen liittyvät standarditestit.I allmänhet betyder det att produkten standardtestas rörande  allergier och giftiga ämnen 

Standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimuksia suodattaville puolinaamareille eli FFP-luokan hengityksensuojaimilleStandardens EN 149:2001+A1:2009 krav på FFP-klassens filtrerande halvmask, d.v.s FFP andningsskydd Vaatimukset – Kraven 
FFP1FFP2FFP3

Kokonaisvuoto käyttäjän yllä,(46/50), % Helhetsläggage vid användning
≤ 25≤ 11≤ 5

Kokonaisvuodon keskiarvo, (8/10), % Helhetsläggage medeltal (8/10)
≤ 22≤ 8≤ 2

Suojaimen suodatuskyky, natriumkloridi ja parafiiniöljy, %
≥ 80≥ 94≥ 99
Skyddets filtreringseffektivitet, natriumklorid och parafinolja %Sisäänhengitysvastus 95 l/min virtauksella, mbar
≤ 2,1≤ 2,4≤ 3,0
Inandningsmotståndet 95l/min. flöde, mbarUloshengitysvastus 160 l/min virtauksella, mbar
≤ 3,0≤ 3,0≤ 3,0
Utandningsmotståndet 160l/min flöde, mbarHengitysilman hiilidioksidipitoisuus, % Andningsluftens koldioxidhalt 
≤ 1,0≤ 1,0≤ 1,0


Lähde/Källa: Työterveyslaitoshttps://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ffp-luokan-suojaimet-tekniset-vaatimuksetVal av skyddsmask eller ansiktsskydd  

Basidén vid val av en skyddsmask eller ett (kirurgiskt)  mun- och nässkydd är att dess större filtreringseffektivitet dess större andningsmotstånd. De olika andningsmotstånden går ej att jämföras direkt ur tabellerna för de mäts på olika sätt.  FFP2 masken skyddar bättre mot aerosoler (finare droppar) än de kirurgiska mun- och nässkydden men å andra sidan är andningsmotståndet större. FFP2 skyddseffekten är högre för masken sitter tätare mot ansiktet. Som det tredje valkriteriet  kommer passformen. Vi har alla olika ansikten och olika skydd passar bättre för olika människor. 

Som fjärde argument kommer mikrobiell renligheten som är vanligen högre för mun- och nässkydden än för FFP2 maskerna.  Mun och nässkydden används inom hälsovården

och det är inte av ovikt vad som andas in av konsumenten eller hälsovårdspersonalen.

Det finns även PPF2-3 masker som uppfyller samma renlighetskrav som de kirurgiska maskerna.

Det gäller alltså att värdera och  prova sig fram.

Sammanfattningsvis är det frågan om en optimering vid val av ansiktsskydd där man bör beakta bland annat:

Personliga hälsotillståndet – skyddets passform – filtreringseffektiviteten – skyddets täthet mot ansiktet – andningsmotståndet –  mikrobiell renlighet –  risken för smitta  –  övriga skyddsåtgärder – kostnaderna för långvarigt användande.

Varje godkänd produkt har alltid användningsdirektiv på förpackningen eller 

i förpackningen.

Vi har inte  behandlat här icke godkända eller tygmasker som ej uppfyller standardkraven  

EN 14683 eller EN 149 gällande alla viktigaste tre komponenter: filtreringseffektivitet, andningsmotståndet, mikrobiell renlighet. 

Nedan kontakt linkar till olika instansers hemsidor om ansiktsskydd/mask användning. 

Glöm inte att gå ut I naturen  och njuta av den friska luften utan andningsskydd!

OurSafety

Pentti Martikainen

www.oursafety.fi

Kontaktlänkar: 

THL Institutet för Hälsa och Välfärd 

Frågor och svar på användandet av ansiktsskydd 

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/smitta-och-skydd-coronaviruset/rekommendation-for-medborgare-om-att-anvanda-ansiktsmasker/fragor-och-svar-om-ansikstsmasker
https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/smitta-och-skydd-coronaviruset/rekommendation-for-medborgare-om-att-anvanda-ansiktsmasker
TTL  Työterveyslaitos – Arbetshälsoinstitutet 

https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ffp-luokan-suojaimet-tekniset-vaatimukset

WHO Världshälsoorganisationen 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-masks

CDC (USA)

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-guidance.html